8/31/2008

DJ班回憶錄#6

6+2堂嘅課程完咗(6堂regular + 2堂 extra) 係唔係就等於成個課程完咗呢?我相信唔係。

學習唔係追求成果,而係一個過程。我相信我地每一個都經歷過呢個過程,呢個過程最重要唔單止係聽,係仲要寫,仲要問,仲要講。

學做DJ 更唔係一時三刻有成果,呢個課程表面上係完結咗, 但實際上係一個開始!實習階段~我哋嚟啦!!!

08新新DJ黑傑

(編按: 黑傑好勇敢, 以真面目示人!)

沒有留言: