8/18/2008

You are the ONLY one.


點解呢位朋友笑到見牙唔見眼?

佢叫亞便, 是"突破DJ訓練課程2007"的學員. 過去一年, 佢不停寫稿, 有三份成功出到街, 可獲退回$400! (相當一半報名費!)

佢係唯一一位成功"回到水"的學員啊!

其實要"回到水", 一點也不困難, 只要不怕彈稿, 抱住肯改肯做的屢敗屢戰精神, 我相信今年DJ班會有更多同學仔可以"回到水"

1 則留言:

me 說...

勁﹗歷史性一刻。